02 heinäkuuta 2009

Trollikat


Helsinki City Transport is examining the prospect of re-introducing trolleybuses by 2015. The photo is from 1981, the trolleys stopped working in 1985. Via...
Los trolebuses pueden volver a Helsinki alredor de 2015, molaría. La foto ye de 1981, los trolebuses dexaron de funcionar en Helsinki'n 1985. Via...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti